line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

      

Хигијенска исправност воде за пиће јавних чесама града Ниша

Мониторинг воде за пиће јавних чесама Града Ниша врши се спорадично, по налогу санитарне инспекције (Сектор за санитарни надзор и јавно здравље-Министраство здравља РС, одељење у Нишу). Јавне чесме су алтернативни објекти водоснабдевања у Граду Нишу. Водни објекти су каптаже које се не одржавају редовно, а воде су изворске -“сирове” што значи да не пролазе кроз поступке пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постоји апсолутна безбедност коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде са њих.
Воде са јавних чесми су узорковала стручна лица Центра за хигијену и хуману екологију ИЗЈЗ Ниш који је акредитован (СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006) за узорковање и анализу воде за пиће. Стручно мишљење о хигијенској исправности узорака издато је према важећем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће и према Закону о здравственој исправности намирница.
Списак јавних чесама у Граду Нишу које су биле предмет испитивања хигијенске исправности по територијалној припадности градским општинама:

  • Општина Пантелеј: Пантелеј И, Света Петка, Јагодинмалска чесма, Доњоврежинска чесма и Црквена чесма у Доњој Врежини;
  • Општина Палилула: Свети Николска, Кованлучка;
  • Општина Нишка Бања: чесма код старе школе тзв. Школска чесма.

            Архива-подаци о хигијенској исправности воде за пиће из претходних година:

  • 2005. године укупно је анализирано 55 узорака од којих је 12 (21,82%) показало хигијенску неисправност: разлози хемијске неусаглашености били су нитрати, док су воде биле бактериолошки неисправне због налаза фекалних бактерија.
  • 2006. године анализирано је 18 узорака. Обзиром да узорковање није вршено сваког месеца, бактериолошка исправност узорака не може бити оцењена као задовољавајућа. Физичко-хемијска неусаглашеност је доказана код сваког трећег узорка.
  • 2007. године је укупно анализирано 52 узорка. Бактериолошки неисправних је било 23.08%, док  је 19.23% узорака показало физичко-хемијску неисправност.
  • По броју неисправних узорка и стању водних објекта, као јавне чесме под ризиком, оцењене су чесме: Пантелеј И, Школска чесма и Светиниколска чесма.

            Актуелности: Током 2008.године, по налогу санитарне инспекције, вршено је узорковање воде са јавних чесама по динамици једном месечно са понављањем узорковања код забележене неиспраправности узорака.
Резултати јануарских анализа: Светиниколска чесма - физичко-хемијска неусаглашеност (налаз нитрата).
Резултати фебруарских анализа: Светиниколска чесма- физичко-хемијска неусаглашеност (налаз нитрата).
Резултати мартовских анализа: бактериолошка неисправност вода са чесама Пантелеј И и Школске чесме у Нишкој Бањи (налаз фекалних Стрептокока).

Априлско узорковање је извршено 16.4.2008.г. и, након завршених анализа, информација о хигијенској исправности воде са јавних чесама биће доступна на сајту.