line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

СТУДЕНТИ

 

 
 

 

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА
ЗА СТУДЕНТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ У НИШУ

 

Предавања:

1. Увод, теорија вероватноће и закон велликих бројева
2. Статистичко сређивање и приказивање података
3. Релативни бројеви
4. Мере централне тенденције
5. Мере варијабилности
6. Узорак
7. Теоријске расподеле вероватноће
8. Постављање и тестирање хипотеза
9. Студентов т-тест
10. Непараметријски тестови Хи-квадрат тест
11. Регресија и корелација анализа
12. Анализа варијансе – АНОВА
13. Медицинска информатика (PowerPoint Presentation 7,41MB)