line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 
О НАМА

Унутрашња организација

Структура запослених

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У НИШУ

У обављању здравствене делатности Институт пружа превентивне, дијагностичке и терапијске здравствене услуге из следећих области здравствене заштите:
- Социјалне медицине
- Промоције здравља
- Епидемиологије
- Микробиологије са паразитологијом и вирусологијом
- Хигијене са заштитом животне и радне средине и
- Дезинфекције, дезинсекције и дератизације

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У НИШУ обавља у пружању здравствене заштите већи број послова и задатака од којих посебно наглашавамо следеће:
1.Прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља људи;
2.Предузима мере за спречавање, рано откривање, сузбијање и гашење епидемија заразних болести, као и за отклањање здравствених последица проузрокованих елементарним и другим појавама и несрећама;
3. Учествује у спровођењу програма развоја информационог система и врши прикупљање, обраду и анализу здравствено-статистичких и других података о здравственом стању становништва, хигијенским приликама и организацији, раду, кадровима и пословању здравствених установа;
4. Прати и проучава хигијенске и друге услове под којима становништво живи и ради, предлаже и спроводи мере, а нароцито у погледу контроле здравствене исправности намирница, предмета за општу употребу, отпадних, површинских и пијаћих вода, чврстих материја, буке и загађења ваздуха;
5. Спроводи и прати стручно и научно утврђене методе превенције и дијагностике у областима здравствене заштите, односно специјалностима из којих обавља здравствену делатност;
6. Прати и проучава појаву и кретање морбидитета од заразних болести, утврђује потребне мере према епидемиолошким индикацијама, организује и учествује у њиховом спровођењу;
7. Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, предлаже мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбедује контролу спровођења ових мера;
8. Врши микробиолошке, вирусолошке, паразитолошке, хемијске, токсиколошке, биохемијске, лабораторијске анализе, као и контролу штетних биолошких и хемијских агенаса;
9. Учествује у планирању и развоју, прати и уцествује у спроводењу програма здравствене заштите и здравственог осигурања;
10. Утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним ситуацијама;
11. Учествује у планирању и спровођењу задатака медицинског снабдевања лековима, медицинским средствима и медицинском опремом;
12. Обавља научно истраживачки рад у делатностима које врши у складу са Законом;
13. Организује и спроводи теоријску и практичну наставу за студенте медицине, стоматологије, фармације и Високе медицинске школе по програму и плану Медицинског факултета у Нишу;
14. Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и осталих радника;
15. Организује и спроводи мере за контролу и унапређење квалитета здравствене заштите као и надзор над струцним радом.