line decor
line decor
 
Центар за промоцију здравља
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

 

      
 1. Припрема, планира и реализује програме за праћење стања животне средине, ваздуха, површинских вода, отпадних вода, подземних вода, земљишта и седимената, стајаћих вода и водотока, комуналне буке и вибрација, нејонизујућег зрачења, воде за пиће, животних намирница, предмета опште употребе, минералних вода и других вода које служе за прозводњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе;
 2. сарађује на изради Програма за очување и заштиту здравља становништва од загађене животне средине, на нивоу општина, Града и округа;
 3. израђује и врши ревизију пројеката објеката јавног водоснабдевања;
 4. израђује атесте о ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода;
 5. израђује елаборате (мишљења) о утицају објеката на животну средину;
 6. евидентира, прикупља и анализира податке о факторима ризика по здравље људи присутних у животној средини, са предлогом мера за унапређење стања;
 7. прати и проучава хигијенске  и друге услове у којима становништво живи и ради;
 8. обавља послове у области школске хигијене;
 9. организује и спроводи активности Саветовалишта за унапређење исхране;
 10. обавља контролу друштвене исхране, као и едукацију особља запосленог у објектима друштвене исхране;
 11. обавља санитарно-хигијенски надзор у објектима под санитарним надзором и другим објектима у којима се обавља делатност од јавног интереса, у складу са законом којим се уређује област санитарног надзора;
 12. учествује у изради медицинских Програма за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката од јавног интереса;
 13. предлаже мере за санацију и ремедијацију, деградираних зона у урбаном и руралном подручју;
 14. обавља контролу здравствене исправности и квалитета производа, система и уређаја са издавањем одговарајућих докумената (сертификата, атеста и др.);
 15. врши микробиолошке, паразитолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и исптивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе, биолошких и других материјала.

 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ представља мултидисциплинарни тим лекара и других здравствених радника и сарадника који у оквиру Института за јавно здравље Ниш обавља задатке здравственог, научног и наставног карактера из области превентивне медицинске делатности.

Историјат рада на пословима хигијене и заштите животне средине датира још од  1926. године, када је Епидемиолошки завод прерастао у Хигијенски завод у Нишу у складу са мерама које је Министарство здравља спроводило тада у читавој земљи.
           
Рад на испитивању контаминената животне средине, евалуација добијених података и процена ризика по здравља становништва данас је једна од основних делатности у ЦЕНТРУ ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ. Основни циљ опсежних активности у овој области је заштита и унапредјење здравља становништва на подручју Региона Ниш.

У складу са најновијим препорукама и законском регулативом Европе, света, па и наше земље, неопходно је било да се рад у овој области прилагоди светским стандардима. То је подразумевало низ активности на успостављању  и испуњавању свих захтева које предвидја стандард ISO/IEC 17025.
Акредитационо тело Србије, на основу члана 8. Закона о акредитацији ,доделило је СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ којим се потврђује да Центар за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Ниш, акредитациони број 01-147, задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, те је компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације.

Послове из областихигијене и заштите животне средине обавља мултидисциплинарни тим који чине 70 радника различитог профила и стручности.
Начелник Центра је Доц.др Душица Стојановић, специјалиста хигијене
           
Рад у Центру за хигијену и химану екологију је организован кроз три организационе целине:

 • Служба за здравствену исправност намирница
 • Одељење за хуману екологију
 • Одсек за пријем узорака и издавање резултата

Поред редовног сртучног рада на Сектору се обавља и научно-истраживачка делатност, што је резултирало валиким бројем стручних и научних радова који су објављени у домаћим и иностраним часописима.

На Сектору за хигијену и заштиту животне средине се, у оквиру предвидјеног програма, обавља лекарски стаж, као и специјалистички стаж лекара, а Сектор такодје представља и наставну базу Медицинског факултета у Нишу за поједине предмете у оквиру четири студијске групе.